فیلم واقعی پیکرتراشی

تصاویر پیکرتراشی زیربغل

  • تصاویر قبل و بعد از پیکرتراشی زیربغل

Untitled-410

قبل و بعد پیکرتراشی زیربغل

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
Untitled-409

قبل و بعد پیکرتراشی زیربغل

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
Untitled-202

قبل و بعد پیکرتراشی زیربغل

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
Untitled-201

قبل و بعد پیکرتراشی زیربغل

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام

عکس های پیکرتراشی زیربغل

Untitled-200

قبل و بعد پیکرتراشی زیربغل

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
تصویر قبل و بعد لیفت بازو

قبل و بعد پیکرتراشی زیربغل

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
عکس های قبل و بعد لیفت بازو

قبل و بعد پیکرتراشی زیربغل

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
تصاویر قبل و بعد لیفت بازو

قبل و بعد پیکرتراشی زیربغل

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام

تصاویر قبل و بعد پیکرتراشی زیربغل

  • تصاویر قبل و بعد از عمل پیکرتراشی زیربغل

لیفت بازو

قبل و بعد پیکرتراشی زیربغل

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام
عکس های لیفت بازو

قبل و بعد پیکرتراشی زیربغل

مشاهده ویدیو نمونه کارها در اینستاگرام