کشیدن درن بعد از عمل ابدومینوپلاستی

کشیدن درن بعد از عمل ابدومینوپلاستی

نگرانی‌های رایجی که می‌توان در حین انجام عمل جراحی شکم می توان برطرفپوست شل و آویزانچربی سرسختدیاستاز رکتی (عضلات شکمی جدا شده)فتقبی اختیاری استرسی ادرارعزت نفس پایینمشکل پیدا کردن لباسی دلخواهفواید درن بعد از ابدومینوپلاستیکاهش سروماکاهش تورمکاهش التهابک ...